hjalp-till-krisdrabbbade-foretag-corona

Hjälp till krisdrabbade företag

Hjälp till krisdrabbade företag

Med anledning av de negativa ekonomiska effekter som drabbat många företag, kommer dagligen nya förslag om lättnader och krisåtgärder.

Fram till nu har de flesta varit inriktade på att stärka bolagens likviditet med tillfälliga lån och uppskjutna skatter. Dessa förslag medför ingen kostnadsreducering.

Möjlighet att ansöka om korttidspermittering kommer att finnas inom kort, men formellt är beslutet inte fattat ännu.

I går presenterades ett förslag som faktiskt medför minskade kostnader i form av en reducerad arbetsgivaravgift, 10,21% istället för 31,42%.

Nedsättningen ska gälla fyra månader, från den 1 mars. Nedsättningen föreslås gälla för högst 30 anställda och för den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor.

Inga instruktioner finns ännu om hur redovisning av löner kommer att förändras när beslutet träder i kraft.

Ett sätt att få anstånd med betalning av skatter eller skatt tillbaka utan att drabbas av ränta på skattekontot, är att upprätta preliminärdeklaration som sänker redan inbetalade och kommande preliminärskatteinbetalningar. Har du frågor kring detta får du gärna kontakta oss.

Da-ska-inte-arbetsgivaravgift-betalas-baker-tilly-sydost

F-skatt – Då ska inte arbetsgivaravgift betalas

blockkedjan-kryptovaluta-regler-baker-tilly-sydost

Framtidens teknik stavas blockkedjan

3-12-reglerna-sammanfattning

3:12-reglerna – i sammanfattning

3:12 reglerna

Regeringen har dragit tillbaka förslaget på kraftigt försämrade regler för utdelning till ägare i fåmansföretag, enligt de s.k. 3:12 reglerna. Men vad är egentligen 3:12 reglerna för något?

 

3:12 reglerna omfattar ägare till de flesta små och medelstora företag som också arbetar i verksamheten och är de regler 3:12-reglerna är de regler som bland annat styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning och kapitalvinst från det egna bolaget.

Gränsbelopp (eller utdelningsutrymme)

Som delägare i ett fåmansaktiebolag kan du ta utdelning upp till ett visst gränsbelopp varje år. Utdelningen beskattas med 20 procent. Denna skattesats (och gränsbelopp) gäller även när du säljer aktier med vinst i bolaget.

Gränsbeloppet, tilldelas samtliga delägare som äger aktier i bolaget per 1 januari varje år, beräknas enligt huvudregeln eller schablonregeln (förenklingsregeln). Som delägare får man själv bestämma vilken regel man vill tillämpa. Du får bara använda schablonregeln i ett bolag per år. Tar du ut större utdelning än ditt framräknade gränsbelopp, beskattas det överskjutande beloppet som lön.

Huvudregeln

Huvudregeln innebär att ägaren får beräkna ett utrymme baserat på omkostnadsbeloppet för aktierna i bolaget samt utbetalda löner. Enligt dagens regler får 50 procent av utbetalda löner tillgodoräknas ägarnas gränsbelopp. Observera dock att ägarna måste ta ut en viss minimilön för att få tillämpa denna beräkning.

Schablonregeln (förenklingsregeln)

Delägarna i ett bolag får varje år 2,75 inkomstbasbelopp att dela på (163 075 kr för 2017).

viktigaste-forslagen-regeringens-hostbudget

Här är en sammanfattning av de viktigaste förslagen i årets höstbudget.

·        Skattelättnader på personaloptioner i vissa fall i årets höstbudget

Årets höstbudget innehåller lättnader i beskattningen av personaloptioner införs i vissa fall i syfte att underlätta för unga företag att rekrytera nyckelpersoner. I huvudsak innebär förslaget att den anställde inte förmånsbeskattas när personaloptionen utnyttjas. Istället sker beskattning först när aktien, som den anställde har köpt genom att utnyttja personaloptionen, säljs.

·        Sänkt arbetsgivaravgift för bolag som vill anställa första medarbetaren

Sänkt arbetsgivaravgift för aktiebolag och handelsbolag som anställer sin första medarbetare (utöver ägare och dess närstående). Förutsatt att vissa villkor är uppfyllda innebär förslaget att dessa företag endast betalar ålderspensionsavgift (10,21 procent) under längst tolv månader.

·        Höjd skatt på sparande på ISK och kapitalförsäkring

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring införs. Förslaget innebär att den schablonmässigt beräknade avkastningen höjs till statslåneräntan (SLR) ökad med en procentenhet (istället för tidigare SLR ökat med 0,75 procent).

·        Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjs från 20 procent till 25 procent.

·        Bonus-malus-system för bilar

Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid ska premieras vid inköpstillfället genom en bonus om 10 000 – 60 000 kronor beroende på utsläpp. För bensin- och dieseldrivna fordon föreslås ett förhöjt koldioxidbelopp under de tre första åren.

·        Betald trängselskatt skattepliktig förmån

Förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift ska inte längre ingå i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Detta innebär till exempel att en betald trängselskatt framöver utgör en skattepliktig förmån utöver bilförmånsvärdet.

Ytterligare områden som regeringen vill se över i årets höstbudget:

Regeringen ska återkomma till riksdagen under 2018 med förslag på nya regler för företagssektorn. Reglerna bör träda i kraft den 1 juli 2018.

  1. en generell ränteavdragsbegränsningsregel
  2. begränsningar i ränteavdrag enligt två olika alternativ (EBIT och EBITDA-regler) i situationer där ränteutgifterna överstiger ränteinkomsterna (så kallad negativ räntenetto). Detta kombineras med en sänkt bolagsskatt.
  3. skatteregler om avtal om finansiell leasing
  4. tillfällig begränsning av underskottsavdrag
  • Regeringen avser att under 2018 presentera ett förslag där skattefriheten slopas för förmån av privat hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands.
  • Under 2017 kommer regeringen lämna förslag om att personalliggare bör utvidgas till att även omfatta kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet.
  • Bestämmelsen om att skattetillägg inte får tas ut vid rättelser på eget initiativ bör ses över.
  • Bestämmelser om beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige bör införas.
dax-att-anmalla-verklig-huvudman-baker-tilly-sydost

Dags att anmäla verklig huvudman

De flesta har fått ett meddelande från Bolagsverket om att det är dags att anmäla verklig huvudman. Företaget eller föreningen gör sin anmälan på bolagsverkets hemsida. En behörig företrädare loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID. Att anmälan är gratis till och med den 1 februari 2018.

Företagsformer som berörs är bland annat aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, handelsbolag, ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän, kommanditbolag, stiftelser och trossamfund. Driver du enskild näringsverksamhet behöver du inte göra anmälan.

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Anmälan till registret – så funkar det

Det är obligatoriskt att anmäla i bolagsverkets e-tjänst. Det är alltså inte tillåtet att skicka in en anmälan på papper utan att först ha sökt och beviljats dispens.

Om du inte har tillgång till en e-legitimation, kan vi hjälpa dig om du ställer ut en fullmakt åt oss. Prata med din kontaktperson hos Baker Tilly Sydost så hjälper vi dig!